Technologia AR na kolei – Projekt konsorcjum SIM FACTOR, OLKOL i Politechniki Wrocławskiej

Info

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Olkol Sp. z o.o.(lider) oraz Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr. 1/1.1.1/2021 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu lokomotywa-otoczenie, z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości” (POIR.01.01.01-00-0158/21).

Budżet projektu: 10 011 779.30 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 091 000.90 PLN
Czas trwania projektu: październik 2021 r. – grudzień 2023 r.

Zadaniem projektu będzie przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania prototypu kompleksowych narzędzi wspierających pracowników firm zajmujących się serwisem taboru kolejowego. Jednym z elementów takiego wsparcia będzie opracowane rozwiązanie dotyczące podejścia predykcyjnego pozwalającego w sposób proaktywny diagnozować stan lokomotywy i infrastruktury torowej w czasie rzeczywistym oraz zgłaszać działania zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu. Zbadane zostanie systemowe rozwiązanie monitorowania, rejestrowania i raportowania nieprawidłowego zachowania elementów składowych taboru, na podstawie automatycznej analizy online danych z czujników. Ciągłe monitorowanie stanu taboru odbywać się będzie w celu natychmiastowego wykrycia ewentualnych niepokojących objawów, charakteryzujących się odchyleniem od wzorca, które może wskazywać na zbliżają się awarię. Badane będą różne źródła danych, które umożliwiają wyodrębnienie wzorca błędu i przypisanie go do procesów eksploatacji taboru. Dodatkowo planuje się utworzenie „cyfrowego bliźniaka” na potrzeby doskonalenia procesów eksploatacji pojazdów oraz systemu ich utrzymania. Jako kolejny element wsparcia zostanie opracowany kompleksowy systemu narzędzi, wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, wspomagających pracę serwisantów taboru podczas usług realizowanych przez OLKOL oraz obniżających koszt przeszkolenia pracowników. Wszystkie systemy wsparcia pracowników zostaną zintegrowane w kompletne rozwiązanie wsparcia a w trakcie testów na taborze w warunkach operacyjnych określony zostanie wpływ wdrożenia rozwiązania na efektywność utrzymania taboru.

Wypowiedź Bogusława Kowalskiego – Prezesa Zarządu Olkol Sp. z o.o. :
Od samego początku mojej pracy w zarządzie uważam, że innowacje są niezbędne w każdej firmie, również w OLKOL-u. I chociaż wielu może uważać, ze w procesach serwisu lokomotyw starszych typów już niewiele można zmienić to właśnie ten projekt przeczy tym twierdzeniom. Bardzo się cieszę, że podobnego zdania byli specjaliści NCBiR-u, którzy walidowali naszą propozycję. Szczególnie mi miło, że udało się nam zaprosić do współpracy specjalistów z Politechniki Wrocławskiej i ze spółki Sim Factor, czyli największej firmy z sektora VR/AR specjalizującej się w zagadnieniach transportu kolejowego. Z jednej strony mamy znakomitą kadrę Politechniki Wrocławskiej a z drugiej strony ogromne zasoby praktyki i doświadczenia oraz znajomość „problemów życia codziennego” w największym, niezależnym zakładzie remontowo-utrzymaniowym taboru szynowego jakim jest OLKOL. Mam szczere przekonanie, że na bazie tego projektu uda się nam zbudować tutaj na Dolnym Śląsku swoiste centrum nowych technologii dla sektora utrzymania taboru kolejowego

Wypowiedź Michała Wierzbickiego – Wiceprezesa Zarządu Sim Factor Sp. z o.o.
Dla Sim Factor jest to czwarty projekt realizowany z Politechniką Wrocławską i pierwszy z firma Olkol. Jesteśmy przekonani, że współpraca dwóch firm skoncentrowanych na rynku kolejowym oraz jednostki naukowej ukierunkowanej na transport przyniesie dobre efekty. Naszym zadaniem będzie wirtualizacja lokomotywy i jej podzespołów do postaci interaktywnych hologramów oraz dostarczenie narzędzi wspierających wykonywanie czynności obsługi serwisowej. Nowością będzie umiejscowienie wirtualnych modeli na prawdziwych podzespołach lokomotywy umożliwiając naprowadzenie użytkownika systemu na miejsce wymagające interwencji za pomocą wskazań wizualnych w goglach AR

Wypowiedź prof. Artura Kierzkowskiego – kierownika katedry realizującej projekt
Trzon zespołu badawczego stanowić będą pracownicy Katedry Eksploatacji Systemów Technicznych. Posiadają oni długoletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania, modelowania i prognozowania eksploatacji rozległych systemów technicznych. Realizacja projektu badawczego jest przykładem wyjątkowej komplementarności między poszczególnymi konsorcjantami. Zespół badawczy reprezentujący Politechnikę Wrocławską będzie mógł pozyskiwać i stosować wiedzę teoretyczną do obiektów rzeczywistych, natomiast OLKOL i Sim Factor mogą rozwijać technologie, uzyskując innowacyjne rozwiązania w swojej działalności. Unikatowość projektu doprowadzi również do powstania na terenie Dolnego Śląska silnego partnerstwa między nauką a przemysłem dedykowanego innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie kolejnictwa.

Wypowiedź – dr inż. Franciszka Restel, – kierownika zespołu naukowego
Celem projektu jest opracowanie systemu wspierającego eksploatację pojazdów szynowych, zgodnego z koncepcją przemysłu 4.0. Głównym obszarem funkcjonalnym będzie system diagnostyczny oraz prognostyczny. Dzięki temu będzie możliwe wielokryterialne podejmowanie decyzji w zakresie dalszego procesu eksploatacji pojazdu szynowego. Natomiast technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwoli wykorzystać zbieraną wiedzę do szybszego i poprawniejszego przeprowadzania napraw pojazdów. Cieszę się, że jako Politechnika Wrocławska możemy współpracować z firmą OLKOL i SIM Factor przy realizacji tak ambitnych wyzwań. Jestem przekonany, że jednym z efektów tej współpracy będzie zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa systemu kolejowego