SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z pracownią architektoniczną MJZ Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „PWM – Platforma Wizualizacji Miejskich planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów urbanistycznych i architektonicznych wraz z analityką inwestycyjną z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości oraz 3D„ (POIR.01.02.00-00-0037/19).

Budżet projektu: 4 189 481.00 PLN.
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 682 911.79 PLN.
Czas trwania projektu: luty 2020 r. – styczeń 2022 r.

Cel projektu: przeprowadzenie prac B+R, które doprowadzą do stworzenia aplikacji, prezentującej w przejrzystej i atrakcyjnej wizualnie formie plany przestrzennego zagospodarowania terenu oraz tworzone na ich podstawie koncepcje architektoniczne w postaci wirtualnych makiet lub wirtualnych obiektów wkomponowanych w obraz rzeczywistego otoczenia. Ważnym elementem będą dołączone do trójwymiarowego obrazu parametry planów, mające znaczenie dla wszystkich grup interesariuszy, w tym właścicieli sąsiednich nieruchomości, potencjalnych inwestorów oraz przyszłych nabywców planowanych budynków, mieszkań i lokali użytkowych.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała otrzymała grant (PMT/0745/5N/2019) z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach konkursu Polskie Mosty Technologiczne na ekspansję na rynek ukraiński.

Wysokość przyznanego grantu: 200 000,00 PLN.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała otrzymała grant (PMT/0561/4N/2019) z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach konkursu Polskie Mosty Technologiczne na ekspansję na rynek indyjski.

Wysokość przyznanego grantu: 200 000,00 PLN.

SIM FACTOR Sp. z o.o. wraz z konsorcjantem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Elektronowej otrzymali dofinansowanie na realizację projektu pn. „Innowacyjny trenażer edukacyjny z interaktywnymi modułami z zakresu prewencji społecznej” (DOB-BIO10/12/05/2019) realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w KONKURSIE NR 10/2019 i współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu powstanie mobilny trenażer edukacyjny, który będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w ramach działalności prewencyjnej. Ułatwi realizację działań edukacyjno-profilaktycznych kierowanych do społeczeństwa. Wdrożenie wyników projektu, poprzez dostarczenie narzędzia do realizacji czynności w zakresie prewencji społecznej, służyć będzie także ograniczeniu liczby ofiar, poszkodowanych i szkód materialnych w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ludzi.

Trenażer będzie się składać z:

– interaktywnego symulatora zagrożeń (modelowanie zagrożeń w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości). Zostanie odtworzony wirtualny budynek, w którym szkolony wyposażony w gogle VR będzie mógł zetknąć się z różnymi formami zagrożenia (np. pożar, zadymienie, awarie elektryczne);

– platformy edukacyjnej zawierającej m.in.: “bank dobrych praktyk”; źródła literaturowe; wyniki badań; inne. Platforma będzie cennym źródłem wiedzy oraz informacji z zakresu kreowania kultury bezpieczeństwa, co wpisuje się w obszar działalności prewencji społecznej.

Budżet projektu: 5 015 032.00 PLN.

Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 3 737 281.00 PLN.

Czas trwania projektu: listopad 2019 r. – listopad 2021 r.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu wybranego w ramach działania nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” pn.: „Symulacyjny system szkoleniowy dla maszynistów lokomotyw manewrowych oraz pracowników bocznic i stacji rozrządowych zaangażowanych w procesy manewrowe zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania„.

SIM Factor w konsorcjum z Instytutem Kolejnictwa realizuje projekt z zakresu zastosowania technologii symulacyjnej w celu zbudowania pierwszego w Polsce poligonu symulacji bocznicy kolejowej. System szkoleniowy będzie składał się ze stanowiska maszynisty, stanowiska kierownika manewrów oraz stanowiska instruktorskiego.

Na potrzeby stanowiska maszynisty zostanie odtworzona kabina lokomotywy manewrowej SM-42, w wersji modernizacyjnej 6dg. Konstrukcja lokomotywy manewrowej jest podporządkowana umożliwieniu maszyniście prowadzenia pojazdu w obu kierunkach jazdy bez dodatkowych utrudnień. Stąd też odtworzona kabina będzie wyposażona w 2 pulpity sterujące oraz widok przez wszystkie dostępne okna (zamiast szyb zamontowany zostanie system odtwarzający obraz). Będzie to pierwszy na świecie system tak wiernie odtwarzający specyfikę pracy lokomotywy manewrowej. Stanowisko kierownika manewrów będzie składało się z gogli wirtualnej rzeczywistości oraz czujników śledzenia i rozpoznawania ruchów (w pracy kierownika istotne są gesty rąk). Poprzez okulary VR szkolony będzie mógł poczuć się jak w rzeczywistej lokalizacji podczas realizowania prawdziwych procesów manewrowych. Oba stanowiska będą nadzorowane przez stanowisko instruktorskie, z którego będzie można również inicjować scenariusze, nieprzewidziane wydarzenia lub zmieniać warunki atmosferyczne.

Budżet projektu: 4 272 154.35 PLN.

Przyznane dofinansowanie SIM Factor: 2 921 589.11 PLN.

Zakończenie projektu: październik 2020 r.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie technologii służącej do kreowania otwartego świata 3D na podstawie rzeczywistych danych topograficznych oraz planów przestrzennych„.

Głównym celem proponowanego rozwiązania jest dostarczenie innowacyjnej technologii w postaci oprogramowania, które umożliwi projektantom automatyczne generowanie otwartego wirtualnego świata w oparciu o dostępne dane źródłowe: mapy, plany, zdjęcia. Realizacja projektu jest kluczowym elementem strategii SIM FACTOR w zakresie produkcji gier na rynek masowego odbiorcy. Zrealizowane dzięki GameINN algorytmy pozwolą też wzbogacić produkty symulacyjnego SIM FACTOR o nowe, do tej pory niedostępne rozwiązania. Projekt NCBiR jest też ważnym wyróżnieniem, wniosek i sama koncepcja były wysoce ocenione, a przyznane środki umożliwią dalszy rozwój Spółki.

Budżet projektu: 1 371 437,00 PLN.

Przyznane dofinansowanie NCBiR: 977 541,90 PLN.

Zakończenie projektu: grudzień 2018.